ANDRZEJ KAPUSTA, APOLLO AND MARSYAS 1980-1986
APOLLO I MARSJASZ